Restauratie
 
 

 

Restauratie Jozefkerk is begonnen

Op 20 augustus 2007 is aannemersbedrijf Löwik begonnen met het opbouwen van een steiger in de kerk en tegen de zijbeuk aan de kant van de flat.
Het bestuur van de Stichting Behoud Jozefkerk heeft dankzij bijdragen van het Rijk, Gemeente Enschede en Provincie Overijssel voor € 485.000,-- opdrachten kunnen geven om de restauratie te starten. In deze fase 2 wordt de zuidgevel van het schip en de gehele zuidbeuk – zowel van buiten als van binnen – hersteld. De glas-in-loodpanelen, het voegwerk van muren en delen van het stucwerk binnen worden vernieuwd maar ook het aanbrengen van nieuwe goten, hemelwaterafvoerpijpen, leibedekking op het dak van de zuidbeuk en herstel/uitbreiden bliksembeveiliging.
Arbo-eisen dienen de diverse werkers aan de kerk veiligheid te bieden en daarom worden in deze fase ook de loopbrug over de gewelven vernieuwd en vanaf die hoogte 2 kooitrappen geplaatst. In de spits komen nieuwe ladders met bordessen naar de 4 dakkapellen om in de toekomst voor onderhoudswerk ook de torenspits weer veilig te kunnen beklimmen.
 
Aannemersbedrijf Löwik te Almelo zal beginnen met het verwijderen van de banken uit de zuidbeuk en het aanbrengen van een stofscherm tussen de pilaren. De smeedijzeren kroonluchters worden verwijderd om bedrading en smeedijzerwerk te vernieuwen/restaureren. In het schip van de kerk, tegen de zuidbeuk, wordt een steiger tot in de gewelven opgesteld zodat het glas-in-lood-bedrijf Van der Wal uit Vorden de glas-in-lood-panelen er uit kan nemen om deze na het opnieuw verloden en vervangen van gebroken ruitjes deze daar weer te herplaatsen. Deze panelen worden door mortel-voegwerk in het siermetselwerk van de 15 gotische ramen geplaatst. Het als eerste uit de ramen halen van het glas-in-lood start in de zuidbeuk.

Restauratoren, die in het Rijksmuseum te Amsterdam ook muurverf van de overgeschilderde muurschilderingen verwijderen, hebben in de zuidbeuk van de Jozefkerk eind juli een onderzoek afgerond om de specifieke eisen van restaureren nader te definiëren en om een prijs te kunnen bepalen voor het vrijleggen van de 5 figuratieve muurschilderingen en de art-deco motieven die de architectuur rond de gotische ramen en steunberen accentueren.

Het bestuur van de stichting heeft nog geen opdracht kunnen geven voor het restaureren van de 5 muurschilderingen, het vernieuwen van de electrische installatie en een hardglazen scheidingswand om vanuit het kerkportaal de mooie binnenzijde van de kerk te kunnen tonen. Dit omdat de financiering nog niet afgerond is en het noodzakelijk blijkt om een fondsenwervingsactie te starten voor o.a. het vrijleggen van genoemde kerkelijke kunstuitingen.

Enschede, augustus 2007

 

RESTAURATIE JOZEFKERK

Achterstallig onderhoud
Vanaf 1982 is er veel achterstallig onderhoud uitgevoerd. De leibedekking is na uitsorteren opnieuw gelegd, en voor de te sleetse leien zijn op de noordzijde van het schip nieuwe leien gelegd.

In 1995 is binnen het stadsvernieuwingsbeleid van de gemeente Enschede, verdeeld over 3 jaar, f 150.000,- ontvangen waarmee o.a. de hoektorentjes en het bovenste muurgedeelte van de grote toren `besteigerd' en opnieuw werden ingevoegd.

Bestekmaken restauratie & vaststelling kosten RDMZ

Toen op 25 mei 1998 de status van rijksmonument werd verleend en de rijksoverheid vanwege de florissante staatsfinanciën een royaal subsidiebeleid vorm gaf in het zo genoemde Kanjerbeleid, toen is op een voortvarende wijze het bestek voor een definitieve restauratie van de Jozefkerk tot stand gekomen. Om de voorfinanciering daarvan rond te krijgen heeft een oud-parochiaan daaraan flink bijgedragen. Alleen het maken van het bestek kostte al ca 50.000,- euro!

Het restauratiebestek is door de Rijksdienst Monumenten Zorg aanvaard en de geraamde kosten aldus aanvaard en voor de 1ste fase als subsidiabel vastgesteld. Deze 1ste fase is thans, april 2004, in uitvoering. Het betreft het uithakken en weer voegen van het voegwerk, het nieuwlood gerold in de voeg ter afdekking van de nieuwe leibedekking van de luchtbogen. De steunberen krijgen een nieuwe natuurstenen top. Deze werkzaamheden kosten all-in bijna 150.000,- euro. Naast de 70% rijksbijdrage - ook nog over de kosten bestek maken - komen de daarna nog benodigde financiën grotendeels van Het Roelvinkfonds en van de Stichting Fondation Jordaan van Heek.

 

Fondsenwerving voor de 2e, 3e en 4e fase

In het restauratiebestek staat de
2e fase voor het resterende deel van het buitenwerk aan het schip;

de 3e fase staat voor het interieur incl. de historische muurschilderingen.

In de 4e fase is de grote toren en stelposten als het orgel aan de beurt.

Voor deze 3 fasen is dan nog ruim
3,25 miljoen euro nodig ofwel na aftrek van 70% rijkssubsidie en enkele kleinere niet subsidiabele aspecten moet dan aan nog te verwerven geldmiddelen RUIM 1 miljoen euro aan `eigen'geld vergaard worden.

Is in dit tijdsgewricht een scharnierpunt te vinden waarop parochianen en burgers uit Enschede weer op een emotioneel betrokken wijze zouden willen inhaken om een fondsenwerving te steunen voor dat benodigde `eigengeld'? Een Fondsenwervingsgroep is gestart met wie en hoe bedrijven/particulieren te betrekken bij deze, zeker in Enschede uitzonderlijk bijzondere Jozefkerk.


Synagoge
De restauratie van de Synagoge aan de Prinsestraat heeft geprofiteerd van het `kanjer'-subsidiebeleid (het gehele subsidiebedrag in een keer). In 2,5 jaar werd met deze restauratie het gebouw haar luister teruggegeven en is daarmee weer de mooiste synagoge van Noord-West Europa.

Het Fondsenwervingsteam werkt nu aan haar plan de campagne om de 1 miljoen euro in de komende jaren dankzij overheden/bedrijven/particulieren te kunnen inzamelen. Zodra dat plan gepresenteerd wordt om ook de Jozefkerk weer zijn oude luister te doen terugkrijgen zal dat in de rubriek Actualiteit opgenomen worden.
Zo werken velen mee om de aantrekkingskracht van de stad Enschede naast winkelstad ook door cultuurgoed in belangstelling van toeristen te doen stijgen.

Sponsoren nu al van harte welkom:
wij ontvangen uw waardering voor dit grootse werk vanzelfsprekend ook nu al graag want u hoeft niet op het Fondsenwervingsteam te wachten.
Uw bijdrage kunt u overmaken op
bankreknr. 66 51 97 977 ten name van Stichting Behoud Jozefkerk Enschede


TE KOOP

Zeefdruk JOZEFKERK
Door Anton Reuvers zijn een 100-tal genummerde zeefdrukken gemaakt van de Jozefkerk met het zicht vanaf de Oldenzaalsestraat de stad uitgaande.
Anton Reuvers heeft 50 van deze zeefdrukken geschonken ter ondersteuning van het restauratiefonds.


HOE te BESTELLEN ?
De zeefdruk kost 150,- euro.
Na ontvangst op reknr. 66 51 97 977 tnv Stichting Behoud Jozefkerk te Enschede met vermelding zeefdruk wordt u dit bezorgd. De oplage is beperkt.

TESTAMENT - suggestie
Als u een testament laat opstellen om o.a. uw wens aan te geven hoe om te gaan met uw vermogen na uw overgaan naar een nieuw leven, dan bevelen wij u als goed doel de Jozefkerk aan.